रुकुम(पूर्व) को पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गाउँसभामा पेश गरेको छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भूपेन्द्रा बुढाले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लागि ५१ करोड २६ लाख ३९ हजार बजेट गाउँसभामा पेश गर्नुभएको छ । जसमा संघिय सरकारको बित्तिय समानीकरण अनुदान ११ करोड ५५ लाख छ । संघिय सरकारको राजश्व बाँडफाँड १० करोड १३ लाख ५५ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको बित्तिय समानीकरण अनुदान ६३ लाख ४७ हजार, राजश्व बाँडफाँड ६६ लाख ३५ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत ५० लाख र गत आर्थिक वर्षको मैज्दात ५० लाख छ ।

यस्तै आर्थिक विकासतर्फ एक करोड ५० लाख अनुमानीत बजेट छ । जसमा कृषि र पशुमा ६०÷६० लाख र पर्यटनमा ३० लाख रहेको छ । समाजिक विकासतर्फ ७ करोड ६० लाख अनुमानीत बजेट छ । यसमा शिक्षातर्फ ५ करोड ५० लाख, स्वास्थ्यमा ९० लाख र लैगिंक समानता तथा समाजिक समावेशीकरणमा एक करोड २० लाख रहेको छ । पूर्वाधारतर्फ अनुमानीत बजेट ७ करोड ४८ लाख ३९ हजार छ । जसमा प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान एक करोड २५ लाख, प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान दायित्व एक करोड २५ लाख रहेको छ ।

वडा नम्बर ४ र १३ को कार्यालय भवन निर्माण(दायित्व) ४० लाख, गाउँपालिका प्रशासनिक भवन समपुरक कोष ३ करोड, अन्य पूँजीगत आयोजनाहरु सञ्चालनमा एक करोड ५८ लाख ३९ हजार छ । यस्तै सुशासन तथा संगठन विकासमा ७ करोड छ । यो ७ करोड सबै गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयको चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा रहेको छ । वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनमा अुनमानीत बजेट ४० लाख छ । जसमध्येमा फोहोरमैला व्यवस्थापन एवम् वृक्षारोपन कार्यक्रममा १० लाख र विपद व्यवस्थापनमा ३० लाख रकम प्रस्ताव गरिएको छ ।

गाउँसभामा पेश भएको बजेटमाथी छलफल सुरु गरिएको छ ।